ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਤੋਕ ਪਿਸੀਨ: Papua Niugini (punjabidakia.com)
ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਤੋਕ ਪਿਸੀਨ: Papua Niugini ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਕ, ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅੱਧ