ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ Punjabi Dakia News Online (punjabidakia.com)
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ Punjabi Dakia News Online ਸਾਲ 1966 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝੇ ਸਨ